WWW.ALKOHOLIZM.XMC.PL

Poglądy na temat alkoholizmu

Poglądy wielu autorów na problem alkoholizmu są rozmaite, a próby wypracowania kompleksowego podejścia do tych spraw postawiły pod znakiem zapytania celowość stosowania terminu „alkoholizmu”. Okazało się, bowiem, że termin ten w rożnych kontekstach oznacza różne zjawiska: jedni jako „alkoholizm” traktowali chorobę alkoholową albo zespół uzależnienia od alkoholu

Inni terminem tym określali wszelkie rodzaje picia, wykraczające poza normy przyjęte w danej kulturze i prowadzące do szkodliwych następstw, inni wreszcie terminem „alkoholizm” obejmowali całokształt patologii społecznej związanej z piciem napojów alkoholowych.

Ta niejednolitość terminu „alkoholizm” doprowadziła do tego, że w 1979 roku eksperci skupieni wokół Światowej Organizacji Zdrowia zaproponowali, aby z tego terminu zrezygnować. W związku z tym zamiast terminu „alkoholizm” jako nazwy choroby, w wyniku IX rewizji międzynarodowej klasyfikacji chorób, urazów i przyczyn zgonów, wprowadzono termin „zespół uzależnienia od alkoholu”, w miejsce natomiast alkoholizmu w szerokim znaczeniu wprowadzono termin „problemy związane z alkoholem” albo „problemy alkoholowe”. W związku z tymi zmianami, obowiązującymi w Polsce od 1980 roku, definicja zespołu uzależnienia od alkoholu brzmi: „Stan zmian psychicznych i zwykle także somatycznych, spowodowany użyciem alkoholu, charakteryzujący się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi, które z reguły obejmują skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu w celu doznania jego efektów psychicznych, a czasem także, – aby uniknąć złego samopoczucia wynikającego z braku alkoholu(…)”.

Niezależnie od tego, jaką formę uzależnienia mamy na myśli wspólną ich cechą jest utrata zdolności autoregulacji, która prowadzi do rozległych konsekwencji natury fizycznej, psychologicznej i społecznej.